У процесі підготовки використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на комерційних підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування. Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 

Студенти спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» вивчають наступні дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки:

 

 Підготовка бакалаврів:

Шифр Навчальна дисципліна Загальний обсяг Формаконтролю
години кредитиЕСTS
1 2 3 4 5
Цикл  соціально-гуманітарної підготовки (шифр -СГП)
у тому числі нормативні:
СГП 1 Філософія 108 3,0 екзамен
СГП 2 Історія української культури 72 2,0 екзамен
СГП 3 Українська мова за професійним спрямуванням 108 3,0 екзамен
СГП 4 Іноземна мова 180 5,0 екзамен
СГП 5 Історія України 108 3,0 екзамен
Усього нормативна частина циклу СГП 576 16,0
за вибором ВНЗ:    
СГПВ 1 Вступ до спеціальності 54 1,5 залік
СГПВ 2 Історія  фінансів і банківської справи 108 3,0 залік
СГПВ 3 Етика та психологія ділового спілкування 72 2,0 залік
СГПВ 4 Правознавство 54 1,5 залік
СГПВ 5 Політологія 126 3,5 залік
СГПВ 6 Університетська освіта 54 1,5 залік
за вільним вибором  студента
СГПВС 1.1 Культура наукової мови 36 1,0 залік
СГПВС 1.2 Культурологія
СГПВС 2.1 Конфліктологія 72 2,0 залік
СГПВС 2.2 Іміджелогія
СГПВС 3.1 Психологія і педагогіка 144 4,0 залік
СГПВС 3.2 Основи психології та педагогіки
Усього варіативна частина циклу СГП 720 20,0
Разом з циклу  соціально-гуманітарної підготовки 1296 36,0
Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (шифр -ФПЗ)
у тому числі нормативні:
ФПЗ 1 Політична економія 180 5,0 екзамен
ФПЗ 2 Мікроекономіка 144 4,0 екзамен
ФПЗ 3 Макроекономіка 144 4,0 екзамен
ФПЗ 4 Історія економіки та економічної думки 180 5,0 екзамен
ФПЗ 5 Математика для економістів 432 12,0  
ФПЗ 5.1 Вища математика 252 7,0 екзамен
ФПЗ 5.2 Теорія ймовірності і математична статистика 180 5,0 екзамен
ФПЗ 6 Економіко-математичні методи та моделі 252 7,0  
ФПЗ 6.1 Оптимізаційні методи  та моделі 144 4,0 екзамен
ФПЗ 6.2 Економетрика 108 3,0 залік
ФПЗ 7 Інформатика 216 6,0 екзамен
Усього нормативна частина циклу ФПЗ 1548 43,0
за вибором ВНЗ      
ФПЗВ 1 Онови інформаційних систем 144 4,0 залік
ФПЗВ 2 Національна економіка 72 2,0 залік
ФПЗВ 3 Основи аудиту 54 1,5 залік
ФПЗВ 4 Інвестиційний аналіз 108 3,0 залік
ФПЗВ 5 Інформаційні системи і технології у фінансових установах 72 2,0 залік
за вільним вибором  студента      
ФПЗВС 1.1 Економічний аналіз 54 1,5 залік
ФПЗВС 1.2 Теорія економічного аналізу
ФПЗВС 2.1 Інвестиційна діяльність 72 2,0 залік
ФПЗВС 2.2 Інноваційна діяльність
Усього варіативна частина циклу ФПЗ 576 16,0
Разом з циклу  природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 2124 59,0
Цикл професійної та практичної підготовки (шифр -ПП)
у тому числі нормативні:      
ПП 1.1 Економіка підприємства 144 4,0 екзамен
ПП 1.2 Менеджмент 144 4,0 екзамен
ПП 1.3 Маркетинг 144 4,0 екзамен
ПП 1.4 Гроші та кредит 360 10,0 екзамен
ПП 1.5 Фінанси 360 10,0 екзамен
ПП 1.6 Бухгалтерський облік 144 4,0 екзамен
ПП 1.7 Економіка праці й соціально-трудові відносини 144 4,0 екзамен
ПП 1.8 Міжнародна економіка 144 4,0 екзамен
ПП 1.9 Статистика 144 4,0 екзамен
ПП 1.10 Соціологія 144 4,0 екзамен
ПП 1.11 Регіональна економіка 144 4,0 екзамен
ПП 1.12 Безпека життєдіяльності 54 1,5 диф. залік
ПП 1.13 Основи охорони праці 54 1,5 екзамен
ПП 1.14 Банківська система 180 5,0 екзамен
ПП 1.15 Бюджетна система 144 4,0 екзамен
ПП 1.16 Податкова система 180 5,0 екзамен
ПП 1.17 Страхування 180 5,0 залік
ПП 1.18 Фінанси підприємств 180 5,0 екзамен
ПП 1.19 Фінансовий ринок 144 4,0 екзамен
ПП 1.20 Інвестування 144 4,0 екзамен
ПП 2.1 Навчальна практика «Вступ до спеціальності» 54 1,5 залік
ПП 2.2 Виробнича практика 306 8,5 залік
Усього нормативна частина циклу ПП 3636 101,0
за вибором ВНЗ  
ППВ 1 Місцеві фінанси 144 4,0 залік
ППВ 2 Фінансовий аналіз 144 4,0 екзамен
ППВ 3 Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 126 3,5 екзамен
ППВ 4 Банківські операції 90 2,5 залік
ППВ 5 Фінанси зарубіжних корпорацій 72 2,0 залік
ППВ 6 Грошово-кредитна система зарубіжних країн 144 4,0 залік
ППВ 7 Фінансове право 108 3,0 залік
ППВ 8 Центральний банк і грошово-кредитна система України 144 4,0 екзамен
ППВ 9 Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання 108 3,0 екзамен
за вільним вибором  студента  
ППВС 1.1 Страхові  послуги 126 3,5 залік
ППВС 1.2 Фінансова звітність
ППВС 2.1 Соціальне страхування 108 3,0 залік
ППВС 2.2 Фінансова і банківська статистика
ППВС 3.1 Фінанси страхових організацій 162 4,5 залік
ППВС 3.2 Управління фінансовими ризиками
Державна атестація:
Державний екзамен з української мови за професійним спрямуванням 54 1,5 екзамен
Державний екзамен з напряму «Фінанси і кредит» 54 1,5 екзамен
Усього варіативна частина циклу ПП 1584 44,0
Разом з циклу  професійної та практичної підготовки 5220 145,0
Разом за циклами 8640 240,0

 

*  Назви циклів дисциплін та форми державної атестації —  відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 2012 р., ОКХ, ОПП.

** Фізичне виховання враховується в аудиторне тижневе навантаження (30 год.), але не є кредитною навчальною дисципліною.

  

Підготовка спеціалістів:

Шифр Навчальна дисципліна Загальний обсяг Формаконтролю
години кредитиЕСTS
Цикл  соціально-гуманітарної підготовки (шифр -СГП)
у тому числі нормативні:
 СГП 1 Інтелектуальна власність 36 1,0 залік
Разом з циклу  соціально-гуманітарної підготовки 36 1,0
Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (шифр -ФПЗ)
у тому числі нормативні:
ФПЗ 1 Охорона праці у галузі 36 1,0 екзамен
ФПЗ 2 Цивільний захист 36 1,0 диф. залік
Усього нормативна частина циклу ФПЗ 72 2,0
за вільним вибором  студента      
ФПЗВС 1.1 Податкові системи зарубіжних країн 108 3,0 залік
ФПЗВС 1.2 Фінансові системи зарубіжних країн
Усього варіативна частина циклу ФПЗ 108 3,0
Разом з циклу  природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 180 5,0
Цикл професійної та практичної підготовки (шифр -ПП)
у тому числі нормативні:      
ПП 1.1 Соціальне страхування 108 3,0 екзамен
ПП 1.2 Фінансовий менеджмент 108 3,0 екзамен
ПП 1.3 Фінансова санація та банкрутство підприємств 108 3,0 екзамен
ПП 1.4 Місцеві фінанси 108 3,0 екзамен
ПП 1.5 Ринок фінансових послуг 108 3,0 екзамен
ПП 1.6 Бюджетний  менеджмент 108 3,0 екзамен
ПП 1.7 Податковий  менеджмент 108 3,0 екзамен
ПП 2.1 Переддипломна практика 324 9,0 залік
Усього нормативна частина циклу ПП 1080 30,0
за вибором ВНЗ  
ППВ 1 Моделювання фінансових процесів 126 3,5 залік
ППВ 2 Фінансове  посередництво 144 4,0 залік
ППВ 3 Маркетинг у банку 108 3,0 залік
за вільним вибором  студента  
ППВС 1.1 Міжнародні валютно-фінансові кредитні відносини 108 3,0 залік
ППВС 1.2 Міжнародні фінанси
Державна атестація:
Комплексний державний екзамен за фахом 54 1,5 екзамен
Дипломна робота спеціаліста 324 9,0 екзамен
Усього варіативна частина циклу ПП 864 24,0
Разом з циклу  професійної та практичної підготовки 1944 54,0
Разом за циклами 2160,0 60,0

  

 

Підготовка магістрів 

№ п/п Назва навчальної дисципліни, практики Семестр Обсяг
години кредити ЕСТS
  1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1 Глобальна економіка 9 144 4
2 Соціальна відповідальність 10 144 4
3 Інноваційний розвиток підприємства 10 144 4
4 Охорона праці в галузі 9 36 1
5 Цивільний захист 9 36 1
6 Інтелектуальна власність 10 36 1
Всього за циклом 540 15
1.2. Цикл професійної  підготовки
1 Фінансовий менеджмент 9 144 4
2 Податковий менеджмент 10 144 4
3 Страховий менеджмент 9 144 4
4 Ринок фінансових послуг 9 144 4
Всього за циклом Всього 576 16
1.3. Дипломування та державна атестція 
Підготовка магістерської дипломної роботи   468 13
Державна атестація   72 2
Всього за циклом 540 15
Разом нормативних дисциплін 1656 46
  1. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (варіативна компонента)
2.1. Дисципліни самостійного вибору  навчального закладу
Цикл гуманітарної  і соціально-економічної підготовки
1 Методологія наукових досліджень 9 72 2
2 Вища освіта та Болонський процес 10 72 2
3 Методика викладання у ВЗО 10 72 2
Всього за циклом   216 6
Цикл професійної та практичної підготовки 101263,5
1 Управління фінансовою санацією підприємства 10 144 4
2 Стратегічний аналіз 10 144 4
3 Фінансове посередництво 10 144 4
Всього за циклом 432 12
Всього по розділу 2.1 720 20
2.2. Дисципліни вільного вибору  студента
Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1 Ділове англійське мовлення з фаху 9 72 2
2 Ділове німецьке мовлення з фаху
Цикл професійної та практичної підготовки
1 Податкові системи зарубіжних країн 9 144 4
2 Фінансові системи зарубіжних країн
3 Міжнародні валютно-фінансові кредитні відносини 10 144 4
4 Міжнародні фінанси
Всього практична підготовка  11 504 14
Разом по розділу 2   1584 44
РАЗОМ   3240 90

 

* Назви циклів дисциплін та форм державної атестації – відповідно вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 2013 р., ОКХ, ОПП.