Навчальний процес

У процесі підготовки маркетологів використовуються сучасні технології навчання, зокрема:  розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ, (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; навчально-ознайомлювальні екскурсії на сучасних підприємствах; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на комерційних підприємствах. Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні умови для професійного кар’єрного зростання.

 Студенти спеціальності 075 “Маркетинг” вивчають компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практика, кваліфікаційна робота)

Підготовка магістрів

Загальна кількість: годин – 2700; кредитів ECTS – 90

Обовязкові компоненти
1.Методологія та організація наукових досліджень
2.Розробка стартап-проектів
3.Методологія прикладних досліджень у маркетингу
4.Маркетинг інновацій
5.Стратегічний маркетинг
6.Товарна інноваційна політика
7.Рекламний менеджмент
8.Маркетинговий менеджмнт

Підсумкова атестація
Захист кваліфікаційної роботи магістра

Практична підготовка
Виробнича практика
Переддипломна практика

Вибіркові компоненти
1.Логістичний менеджмент
2.Менеджмент регіональної економіки
3.Методика викладання у вищих закладах освіти
4.Медіапланування
5.Моделювання та прогнозування маркетингу
6.Міжнародний маркетинг
7.Ділова іноземна мова
8.Друга іноземна мова
9.Ринкові дослідження
10.Основи упрвлінського консультування
11.Маркетинг відносин
12.Комерційна діяльність підприємств
13.Ризики у маркетингу
14. Товарна політика в Україні
15.Управління рекламними проектами
16.Управління фінансовою санацією підприємства

 

Підготовка бакалаврів

Загальна кількість:  годин – 7200; кредитів ECTS – 240.