Випускова кафедра маркетингу

Кафедра маркетингу входить до Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій  Приватного вищого навчального закладу “Міжнародний університет бізнесу і права”.

У 1995 році вперше у вищих навчальних закладах м. Херсона і Миколаєва з’явилася нова спеціальність – маркетинг, і  у Міжнародному університеті бізнесу і права було засновано кафедру маркетингу. 

З перших кроків існування кафедра дотримується чіткої спеціалізації «Маркетинг на ринку товарів та послуг». Загальна база економічних знань дозволяє спеціалістам-маркетологам пристосуватися практично до всіх напрямків малого і середнього бізнесу як регіону так і України.Студенти кафедри проходять практику на підприємствах і в організаціях м. Херсона, Херсонської області та усієї України.

Спеціалісти-маркетологи працюють над вивченням потреб ринку, планують маркетингову діяльність підприємства, розробляють бізнес-план, управляють розробкою нових товарів та послуг, вивчають шляхи їх доведення до споживачів. Спеціалісти вміють прогнозувати і організовувати збут, запроваджують рекламну підтримку товару. Обов’язковим в роботі маркетолога є вивчення стану задоволення суб’єктів ринку діяльністю фірми, на якій він працює. Великий досвід науково-дослідної, практичної та методичної роботи, ентузіазм, наполегливість викладачів кафедри скоординовані на творче співробітництво студентів та керівників підприємств, бо маркетинг це один із нових найсучасніших напрямків.

Колектив кафедри складається з 7 викладачів, з яких 2 – доктори економічних наук, в т.ч.: 1 професор, 1 доцент; 3 – кандидати економічних наук, 2 доценти, 2 – старші викладачі:

1.Лепьохіна Олена Ваславіївна, завідувач кафедри, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу (захистила докторську дисертацію в 2017 році;

2. Скірко Юрій Іванович, д.е.н., професор;

3.Кузькіна Тетяна Василівна, к.е.н., доцент;

4.Мозгова Марина Володимирівна, к.е.н., доцент;

5.Білов Гордій Олександрович, к.е.н., доцент кафедри маркетингу;

6.Імшеницька Ірина Георгіївна, старший викладач;

7.Сасько Світлана Анатоліївна, старший викладач.

З огляду на поточні та довгострокові потреби ринку праці кафедра концентрує зусилля на підготовці фахівців за спеціалізацією:  маркетинг на ринку товарі та послуг.

Створення підготовки магістрів сприяє розвитку матеріально-технічної бази, методичної та наукової підготовки фахівців, розширенню міжнародних зв’язків. Наскрізна підготовка дасть змогу отримувати освіту від повної середньої освіти до магістра – випускника ПВНЗ «МУБіП», що відповідає вимогам Болонського процесу.

Кафедра маркетингу веде роботу щодо розширення діяльності на ринку освітніх послуг. Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних та українських наукових і фахових організацій, залучені до міжнародного співробітництва. 

Наукова діяльність студентів університету є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної  і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова діяльність на кафедрі маркетингу здійснюється за такими напрямами:

  1. Стратегії міжнародного маркетингу вітчизняних підприємств в умовах мінливої світової економіки, номер державної реєстрації 0118U006682 (науковий керівник – Лепьохіна Олена Ваславіївна, д.е.н., професор);
  2. Управління збалансованим розвитком регіону на основі гармонізації інвестиційно-інноваційних підходів,  номер державної реєстрації 0118U006681.

До виконання наукових робіт на кафедрі маркетингу постійно залучається талановита молодь – студенти молодших та старших курсів, які виявили схильність до наукових досліджень. Кращі роботи розглядаються на традиційних щорічних студентських наукових конференціях. За результатами роботи конференцій всі учасники та найкращі доповіді відзначалися почесними грамотами. З 2014 р. по 2018 р. студентами кафедри опубліковано 10 статей та 48 тез доповідей.

Результати науково-дослідної роботи кафедри маркетингу відображені в тематиці дипломних робіт випускників, дослідженнях аспірантів. Наукові розробки кафедри дозволяють наблизити теми дипломних робіт та дослідження аспірантів до практичних потреб України.

Викладачі кафедри беруть участь у конференціях, що проводить ПВНЗ «МУБіП» та інші вищі навчальні заклади України, а також у міжнародних конференціях зарубіжних країн. Загалом за останні 5 років, результатам наукових досліджень в галузі управління і адміністрування присвячено 5 монографій, 7 навчальних посібників та методичних вказівок, понад 130 статей та виступів на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

На кафедрі постійно триває робота щодо забезпечення навчального процесу висококваліфікованими викладацькими кадрами. Ця робота проводиться через конкурсну кадрову систему. Її складовими є: підготовка викладацького складу через аспірантуру, самостійна підготовка викладачами дисертаційних робіт, а також залучення до викладацької роботи висококваліфікованих фахівців-практиків, що мають наукові звання та вчені ступені.

Регулярно щомісяця проводяться методичні та наукові семінари, на яких обговорюються актуальні методичні та наукові проблеми. Серед наукових проблем можна виділити обговорення проблем  економіки на регіональному рівні, шляхів виходу з кризи та забезпечення подальшого розвитку підприємств міста та області  організаційними змінами тощо. Навчально-методична тематика охоплює широкий спектр проблем: особливості використання кредитно-модульної системи, забезпечення самостійної роботи студентів, створення ефективної системи поточного та підсумкового контролю, проектна робота, використання сучасних технічних засобів навчання тощо.