Навчальний процес

У процесі підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на комерційних підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування. Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 

Студенти спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» вивчають наступні дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки

 

 Підготовка бакалаврів

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни, практики Семестр Обсяг
години

кредити ЕСТS

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки*

1

Філософія

2

108

3,0

2

Українська мова

1

54

1,5

3

Історія України

1

108

3,0

Всього за циклом

270

7,5

1.2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

1

Вища математика

1

162

4,5

2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2

54

1,5

3

Інформатика та КТ

2

162

4,5

4

Сучасні інформаційні системи і технології

 6

54

1,5

5

Економічна історія

1

90

2,5

6

Економічний аналіз

6

90

2,5

7

Макроекономіка

3

162

4,5

8

Мікроекономіка

4

144

4

9

Статистика

3

144

4

10

Економетрія

 6

90

2,5

11

Податки і система оподаткування

 3

54

1,5

12

Логістика

5

90

2,5

13

Фінанси

4

90

2,5

14

Гроші та кредит

 5

90

2,5

15

Бухгалтерський облік

6

54

1,5

16

Аудит

6

54

1,5

17

Основи охорони праці

7

54

1,5

18

Безпека життєдіяльності

 2

54

1,5

19

Основи екології

 3

54

1,5

Всього за циклом

1746

19,5

1.3. Цикл професійної та практичної підготовки

1

Світова економіка

5

108

3

2

Теорія міжнародних відносин

4-5

216

6

3

Вступ до спеціальності

 1

54

1,5

4

Іноземна мова

1-6

1188

33

5

Іноземна мова спеціальності

7-8

360

10

6

Порівняльне конституційне право

4

54

1,5

7

Міжнародне публічне право

5-6

144

4

8

Міжнародні відносини та світова політика

6-7

216

6

9

Зовнішня політика України

 7

54

1,5

10

Міжнародне приватне право

7

108

3

11

Конфліктологія та теорія переговорів

 4

90

2,5

12

Міжнародні економічні відносини

5-8

306

8,5

13

Міжнародні організації

 8

54

1,5

14

Історія політичних та економічних вчень

2

54

1,5

15

Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України

3

108

3

16

Теорія та практика перекладу

5-8

486

13,5

17

Основи маркетингу

5

54

1,5

18

Основи менеджменту

6

54

1,5

19

Дипломатичний протокол та етикет

7

54

1,5

20

Дипломатична та консульська служба

8

54

1,5

21

Країнознавство

2-3

216

6

Практика

1

Навчальна практика

4

162

4,5

2

Виробнича практика

 8

270

7,5

Всього за циклом

4464

124
Разом  нормативних дисциплін

6480

180

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни  самостійного вибору навчального закладу

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1

Релігієзнавство

2

54

1,5

2

Логіка

2

54

1,5

3

Українська та зарубіжна культура

1

72

2

4

Основи психології та педагогіки

3

54

1,5

5

Правознавство

1

54

1,5

6

Політологія

3

72

2

7

Соціологія

2

144

4

8

Основи економічної теорії

1

108

3

9

Етика ділового спілкування

4

90

2,5

10

Ділова українська мова

3

54

1,5

Позакредитні дисципліни
Фізичне виховання

1-6

216

6,0

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

1

Розміщення продуктивних сил

1

90

2,5

2

Економіка підприємства

4

90

2,5

Цикл професійної та практичної підготовки

1

Історія дипломатії

4

90

2,5

2

Друга іноземна мова

1-7

414

11,5

3

Міжнародна торгівля

8

54

1,5

Державна атестація

8

54

1,5

1

Державний екзамен з іноземної мови (англ.)

2

Державний екзамен з фахових дисциплін
Всього за циклом

1548

 43

2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Цикл професійної та практичної підготовки

1

Інвестування

5

90

2,5

2

Страхування ЗЕД

5

90

2,5

3

Фінансовий ринок

8

54

1,5

4

Фінансовий механізм ЗЕД

8

54

1,5

5

Облік ЗЕД

7

90

2,5

6

Ціноутворення на світовому ринку

7

90

2,5

7

Міжнародні і національні системи стандартизації та сертифікації

8

54

1,5

8

Управління економічними ризиками

8

54

1,5

9

Фінансовий менеджмент

8

54

1,5

10

Менеджмент ЗЕД

8

54

1,5

11

Міжнародні розрахунки і валютні операції

7

90

2,5

12

Міжнародні валютно-кредитні відносини

7

90

2,5

13

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

7

90

2,5

14

Економізація ЗПУ

7

90

2,5

15

Політико-правові аспекти європейської інтеграції

8

90

2,5

Світові фінанси

8

90

2,5

Всього за циклом

612

17

Разом  вибіркових дисциплін

2160

60,0

Загальна кількість

8640

240

*  Назви циклів дисциплін та форми державної атестації —  відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 2012 р., ОКХ, ОПП.

** Фізичне виховання враховується в аудиторне тижневе навантаження (30 год.), але не є кредитною навчальною дисципліною.

 

Підготовка магістрів

 

 

Навчальна дисципліна

Семестр

Загальний обсяг
години

кредити

ЕСTS

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

1

Методика викладання у вищій школі

10

108

3,0

Всього за циклом  

108

3,0

2. Природничо-наукові дисципліни

1

Цивільний захист

10

36

1

2

Охорона праці у галузі

10

36

1

Всього за циклом  

72

2,0

3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

1

Економічний розвиток сучасної цивілізації

9

108

3,0

2

Методологія економічної науки

10

162

4,5

3

Глобальна макроекономічна політика

9

108

3,0

4

Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ»

9

108

3,0

5

Міжнародне економічне право

9

108

3,0

6

Практикум перекладу

9,10

324

9,0

7

Науково-виробнича практика

10

324

9,0

8

Педагогічна (асистентська) практика

11

324

9,0

Виконання магістерської дипломної роботи

11

648

18,0

Державна атестація

11

648

3,0

Всього за циклом  

2322

64,5

Разом  нормативних дисциплін  

2502

69,5

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни  самостійного вибору навчального закладу

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

1

Вища освіта в Україні і Болонський процес

10

54

1,5

Природничо-наукові дисципліни

1

Інтелектуальна власність

9

54

1,5

Дисципліни професійної та практичної підготовки

1

Міжнародна економічна діяльність України

9

54

1,5

Курсова робота з «МЕД України»

9

54

1,5

2

Правове регулювання ЗЕД

10

54

1,5

3

Стратегія регіонального розвитку

9

54

1,5

4

Міжнародні валютні та фондові ринки

9

54

1,5

Всього за циклом 378 10,5

2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни професійної та практичної підготовки

1

Корпоративне управління

9

108

3,0

2

Євроінтеграція

3

Іноземна мова професійного спрямування

9

108

3,0

4

Ділова іноземна мова (німецька)

5

Маркетинг ЗЕД

10

72

2,0

6

Міжнародне гуманітарне право

7

Економічна глобалізація

10

72

2,0

8

Політико-правові системи ЄС
Всього за циклом

360

10,0

Разом  вибіркових дисциплін  

630

17,5

Загальна кількість  

1008

28,0

Разом за циклами  

3240

90,0

* Назви циклів дисциплін та форм державної атестації – відповідно вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 2011 р., ОКХ, ОПП.