Навчальний процес

У процесі підготовки юристів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); ділові ігри; відеотренінги з різних юридичних дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Базами проходження навчальної, практики із спеціальності та переддипломної практики в основному є адміністративні, господарські та місцеві загальні суди, органи внутрішніх справ, органи державної виконавчої влади на місцях, органи місцевого самоврядування, колегії адвокатів, а також юридичні підрозділи та відділи кадрів підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 Студенти бакалаврату спеціальності 081 «Право» вивчають наступні дисципліни циклів загальної та професійної і практичної підготовки.

 Підготовка бакалаврів
Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практика, кваліфікаційна робота)

  1. Обов’язкові компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки
Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)
Історія України
Історія української культури
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Психологія (психолгія і педагогіка)
Політологія
Історія держави та права України
Історія держави та права зарубіжних країн
Теорія держави та права
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Основи інформатики та комп’ютерної техніки
Юридична деонтологія та організація судових та правоохоронних органів
Основи римського приватного права та латинська мова

1.2. Цикл професійної підготовки
Конституційне право
Адміністративне право та процес
Цивільне право
Цивільний процес
Кримінальне право
Кримінальний процес
Господарське право
Господарський процес
Трудове право (трудове право, право соціального забезпечення)
Екологічне право
Фінансове право
Аграрне право
Криміналістика
Практична підготовка
Навчальна практика
Практика із спеціальності
Підсумкова атестація
Атестаційний екзамен  

  1. Вибіркові компоненти

Дисципліна вільного вибору студента 1:
Соціологія/Соціологія права
Дисципліна вільного вибору студента 2:
Конфліктологія та етика/Основи культури мовлення
Дисципліна вільного вибору студента 3:
Етика та естетика/Забезпечення гендерної рівності
Дисципліна вільного вибору студента 4:
Етика та психологія в роботі юриста/Психологія в розслідуванні злочинів
Дисципліна вільного вибору студента 5:
Організація роботи з кадрами/Професійно-правова відповідальність юриста
Дисципліна вільного вибору студента 6:
Адвокатура України/Нотаріат України
Дисципліна вільного вибору студента 7:
Транспортне право/Міжнародний механізм захисту прав людини
Дисципліна вільного вибору студента 8:
Житлове право/ Судові та правоохоронні органи України
Дисципліна вільного вибору студента 9:
Міжнародне публічне право/ Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна вільного вибору студента 10:
Біржове право / Податкове право
Дисципліна вільного вибору студента 11:
Банківське право / Державне будівництво та місцеве самоврядування
Дисципліна вільного вибору студента 12:
Основи права Європейського Союзу/ Практика Європейського суду з прав людини
Дисципліна вільного вибору студента 13:
Правові основи підприємницької діяльності/ Організація юридичної служби на підприємстві
Дисципліна вільного вибору студента 14:
Банкрутство в Україні/ Прокуратура в Україні
Дисципліна вільного вибору студента 15:
Сімейне право / Основи юридичної клінічної практики
Дисципліна вільного вибору студента 16:
Спадкове право / Кримінологія
Дисципліна вільного вибору студента 17:
Державне (конституційне) право зарубіжних країн / Міграційне право
Дисципліна вільного вибору студента 18:
Правові основи інвестиційної діяльності / Корпоративне право
Дисципліна вільного вибору студента 19:
Земельне право / Основи юридичної та клінічної практики
Дисципліна вільного вибору студента 20:
Міжнародне приватне право / Митне право