У процесі підготовки юристів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); ділові ігри; відеотренінги з різних юридичних дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Базами проходження навчальної, практики із спеціальності та переддипломної практики в основному є адміністративні, господарські та місцеві загальні суди, органи внутрішніх справ, органи державної виконавчої влади на місцях, органи місцевого самоврядування, колегії адвокатів, а також юридичні підрозділи та відділи кадрів підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 Студенти бакалаврату спеціальності 081 «Право» вивчають наступні дисципліни циклів гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової (фундаментальної) та професійної і практичної підготовки.

 

Підготовка бакалаврів

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни, практики Семестр Обсяг
години

кредити ЕСТS

1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни *

1

Історія України

1

108

3

2

Філософія

1

108

3

3

Українська мова(за професійним спрямуванням)

1

108

3

4

Історія української культури

2

72

2

5

Іноземна мова(за професійним спрямуванням)

1,2,3

180

5

6

Політологія

3

72

2

Позакредитні дисципліни

7

Фізичне виховання **

1,2,3,4

Всього за циклом

648

18

1.2 Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

1

Основи охорони праці

7

54

1,5

2

Безпека життєдіяльності

2

54

1,5

3

Основи інформатики та комп’ютерної техніки

2

216

6

Всього за циклом

324

9

1.3 Дисципліни професійної і практичної підготовки

1

Юридична деонтологія

1

54

1,5

2

Теорія держави і права

1,2

216

6

3

Історія держави і права України

1,2

216

6

4

Історія держави та права зарубіжних країн

1,2

216

6

5

Організація судових та правоохоронних органів

1

108

3

6

Конституційне право України

3,4

216

6

7

Державне (конституційне) право зарубіжних країн

4

108

3

8

Адміністративне право

3,4

216

6

9

Фінансове право

5

108

3

10

Основи римського приватного права

2

108

3

11

Цивільне право

3,4,5,6

432

12

12

Сімейне право

6

54

1,5

13

Кримінальне право

3,4,5,6

468

13

14

Трудове право

3,4

216

6

15

Господарське право

5

216

6

16

Екологічне право

5

108

3

17

Земельне право

8

54

1,5

18

Аграрне право

5

108

3

19

Кримінальний процес

5,6

216

6

20

Цивільний процес

5,6

216

6

21

Міжнародне приватне право

7

108

3

22

Криміналістика

7,8

216

6

23

Міжнародне право

5

108

3

24

Основи права Європейського Союзу

5

54

1,5

25

Навчальна практика

6

216

6

26

Практика із спеціальності

8

324

9

Всього за циклом

4680 130
Разом нормативних дисциплін 5652

157

2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

2.1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

1

Основи економічних теорій

1

108

3

2

Соціологія

2

72

2

3

Логіка

2

72

2

4

Латинська мова

2

108

3

5

Конфліктологія

8

54

1,5

6

Історія вчень про державу і право

3

108

3

Всього за циклом

522 14,5

2.1.2  Дисципліни професійної і практичної підготовки

1

Господарський процес

6

108

3

2

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

4

108

3

3

Правові основи підприємницької діяльності

6

72

2

4

Біржове право

4

54

1,5

5

Банківське право

4

54

1,5

6

Виконавче провадження

8

108

3

7

Нотаріат України

3

90

2,5

8

Адвокатура України

3

90

2,5

9

Податкове право

6

72

2

10

Митне право

4

90

2,5

11

Житлове право

7

162

4,5

12

Транспортне право

7

108

3

13

Комерційне (торгове) право зарубіжних країн

8

108

3

14

Правова статистика

6

54

1,5

15

Спадкове право

8

54

1,5

16

Корпоративне право

8

54

1,5

17

Судова бухгалтерія

7

54

1,5

Всього за циклом

1440

40

2.2 Дисципліни вільного вибору студента

2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

1

Ораторське мистецтво

7

90

2,5

1.1

Ділова іноземна мова

1.2

Основи культури мовлення

2

Історія світової та української філософської думки

8

108

3

2.1

Цінності європейської цивілізації

2.2

Філософія права

2.3

Вища освіта і Болонський процес

3

Психологія

1

108

3

3.1

Українська та зарубіжна культура

3.2

Університетська освіта

3.3

Релігієзнавство

4

Етика та психологія в роботі юриста

7

90

2,5

4.1

Психологія в розслідуванні злочинів

4.2

Етика й естетика

Всього за циклом

396

11

2.2.2 Дисципліни професійної і практичної підготовки

1

Правові основи інвестиційної діяльності

6

72

2

1.1

Правове регулювання страхової діяльності

2

Організація юридичної служби на підприємстві

7

90

2,5

2.1

Господарсько-правова документація

3

Банкрутство в Україні

7

90

2,5

3.1

Кримінологія

4

Організація діловодства

3

108

3

4.1

Договори в господарській діяльності

5

Право соціального забезпечення

4

90

2,5

5.1

Стратегія і тактика господарського процесу

6

Організація роботи з кадрами

7

72

2

6.1

Порядок вирішення трудових спорів

7

Прокурорський нагляд

8

108

3

7.1

Правопорушення у господарській діяльності фірми

Всього за циклом

630 17,5

Разом вибіркових дисциплін

2988

83

Загальна кількість 8640

240

*  Назви циклів дисциплін та форми державної атестації — відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, ОКХ, ОПП.

** Фізичне виховання враховується в аудиторне тижневе навантаження (30 год.), але не є кредитною навчальною дисципліною.

 

Підготовка спеціалістів

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни, практики Семестр Обсяг
години

кредити ЕСТS

1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Інформаційне право

9

108

3

2

Бюджетне право

9

108

3

3

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

9

108

3

4

Адміністративна реформа в Україні

9

108

3

5

Цивільний захист

9

36

1

6

Актуальні проблеми фінансового права

10

108

3

7

Відповідальність за адміністративні правопорушення

10

54

1,5

8

Юридична відповідальність за екологічним правом

10

54

1,5

9

Військове право

10

108

3

10

Охорона праці в галузі

10

36

1

Разом нормативних дисциплін

828

23

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1

Правові засади публічної служби в Україні

9

108

3

2

Правове регулювання ринку цінних паперів

9

72

2

3

Основи інформаційної безпеки

9

54

1,5

Разом

234

6,5

2.2. Дисципліни вільного вибору студента

1

Валютне право

9

54

1,5

2

Адміністративне судочинство

9

108

3

3

Інтелектуальна власність

9

72

2

Разом

234

6,5

Разом вибіркових дисциплін

468

13

1

Переддипломна практика

10

270

7,5

2

Написання дипломної роботи

10

540

15

3

Захист дипломної роботи

10

54

1,5

Разом

864

24

Загальна кількість

2160

60