Навчальний процес

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією “баскет-метод”; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на комерційних підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування. Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

Студенти спеціальності 073 “менеджмент”вивчають наступні дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки


Підготовка бакалаврів

Загальна кількість:

– годин – 8640;

– кредитів ECTS – 240.

1. Нормативні навчальні дисципліни

2. Вибіркові навчальні дисципліни

2.1. Дисципліни  самостійного вибору навчального закладу

2.2. Дисципліни вільного вибору студента

*  Назви циклів дисциплін та форми державної атестації –  відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 2012 р., ОКХ, ОПП.

** Фізичне виховання враховується в аудиторне тижневе навантаження (30 год.), але не є кредитною навчальною дисципліною.


Підготовка спеціалістів

Загальна кількість:

– годин – 2160;

– кредитів ECTS – 60.

* Назви циклів дисциплін та форм державної атестації – відповідно вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 2011 р., ОКХ, ОПП.


Підготовка магістрів

Загальна кількість:

– годин – 3240;

– кредитів ECTS – 90.