Випускова кафедра – фінансів, обліку і оподаткування

Історія кафедри починається з 1999 року. До складу двох кафедр«обліку і аудиту» та «фінансів і банківської справи» увійшли досвідчені викладачі Університету, перед якими постало завдання: ретельно дослідити і творчо застосувати закордонний досвід підготовки висококваліфікованих кадрів з фінансів, обліку і оподаткування, які б забезпечили успіхи економічних перетворень в регіоні та в Україні. В 2002 році спеціальності «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» отримали сертифікат на акредитацію магістратури.  На цьому підґрунті було визначено місію кафедри – підготовка економістів, бухгалтерів, фінансистів професіонального ґатунку, здатних імплементувати свій креативний потенціал в високоінтелектуальних сферах підприємництва, приймати ефективні рішення, пов’язані із фінансовим забезпеченням підприємств та установ  для забезпечення економічної стійкості і конкурентоспроможність підприємств.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування була створена у жовтні 2016 року у результаті об’єднання двох кафедр «обліку і аудиту» та «фінансів і банківської справи».

Колектив кафедри складається з 12 штатних науково-педагогічних працівників. З них, 3 – доктори економічних наук, 2 професори, 2 — доценти; 7– кандидатів економічних наук, доценти -1, доценти кафедри -6, 1– старший викладач, 1 – викладач.

Основні напрямами роботи кафедри:

Для формування кадрового складу кафедри систематично здійснюється цілеспрямована робота з підвищення рівня кваліфікації викладачів та зміцнення науково-педагогічного потенціалу кафедри. З метою підвищення кваліфікаційного, наукового і педагогічного рівня викладачів в університеті регулярно проводяться методичні семінари, робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється також внаслідок стажування за розробленим і прийнятим кафедрою планом. Результати підвищення кваліфікації використовуються при формуванні змісту й обсягу робочих навчальних з дисциплін; написанні методичних розробок; розробленні макетів лабораторних робіт; опрацюванні контрольних і тестових завдань поточного і підсумкового контролю якості знань; виконанні науково-дослідних робіт.

Співробітники кафедри забезпечують викладання  навчальних дисциплін для бакалаврату та магістратури, їх методичне забезпечення складається з навчальних та робочих програм, конспектів лекцій, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів, написання курсових та дипломних робіт, проходження різних видів практики. У процесі викладання, викладачікафедривикористовуютьсучаснімультимедійнізасоби та методики навчання.Викладачі кафедри використовують інноваційні прийоми навчання, в тому числі ділові ігри, роботу в команді, сase-study, ділові ігри, тренінги, організаційнодіяльносні ігри, мозковий штурм, розробку і аналіз економічних сценаріїв, участь викладачів спільно зі студентами у ярмарках, виставках, аукціонах, використовують в навчальному процесі мультимедійне устаткування.

Виховна робота кафедри спрямовується на формування відповідальної громадянської та професійної позиції у студентів університету. Основна ідея виховної роботи, що проводиться зі студентами, визначається твердженням: «Відповідально та професійно виконуючі свої виробничі і соціальні функції – ти забезпечуєш свій розвиток, розвиток рідного міста, регіону, країни».

Наукова робота кафедри організована в основному в напрямах:

  • управління збалансованим розвитком регіону на основі гармонізації інвестиційно-інноваційних підходів;
  • вдосконалення кредитно-фінансових механізмів в Україні;
  • проблеми фінансової стабілізації підприємств в ринкових умовах;
  • формування місцевих бюджетів в умовах економічної і фінансової нестабільності;
  • вдоконалення шляхів розвитку в області обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.

Міжнароднадіяльність. Викладачі підтримують наукові зв’язки з вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами близького і дальнього зарубіжжя, зокрема з Молдовою, Республікою Білорусь, Чехією, Польщею, Словаччиною, Німеччиною. Встановлені зв’язки сприяють поширенню зарубіжного досвіду організації кооперативного руху та наукових досягнень в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, фінансів  і страхування.