Науково-виробничий журнал «ПРАВОВІ НОВЕЛИ»

Науково-юридичний фаховий журнал «Правові новели»     

Архів науково-юридичного фахового журналу «Правові новели»     

Рік заснування: 2014.

Тематична спрямованість: розвиток юридичної науки та інформування з правових питань.

Періодичність: 3 рази на рік.

Мова видання: українська, російська та англійська мови.

Засновник і видавець: Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформаціїКВ № 21144-10944 Р від 31.12.2014 р.

Фахова реєстрація: внесено до категорії «Б» (спеціальність 081. Право) переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) ISSN2663-5623 (Print), 2663-5631 (Online)

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн

Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Вимоги до оформлення та подання статей, приклад оформлення статті, дати виходу журналу та інша необхідна інформація представлена на сайті журналу