НОРМАТИВНА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Стратегія розвитку ЗВО «МУБіП»
 2. Статут ЗВО «МУБіП»
 3. Довідка  про пожежну безпеку  
 4. Санітарний паспорт  
 5. Витяг з ЄДР 
 6. Довідка про включення ЗВО «МУБіП» до Державного реєстру ЗВО України
 7. Положення про організацію освітнього процесу в ЗВО  «МУБІП»
 8. Положення про підготовку наукових кадрів у ЗВО «МУБіП»
 9. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості та моніторинг освітньої діяльності 
 10. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»
 11. Положення про Вчену раду
 12. Збірник нормативно-правових актів «Організація науково-методичної роботи в університеті»
 13. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
 14. Медодичні вказівки з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої освіти 
 15. Положення про розроблення навчальних планів підготовки здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра 
 16. Положення про  порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у  закладі вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»
 17. Положення про студентське самоврядування
 18. Положення про Коледж ЗВО «МУБіП»
 19. Положення про практичну підготовку студентів
 20. Положення про атестацію та рейтинг науково-педагогічних працівників
 21. Кодекс про академічну доброчесність
 22. Колективний договір
 23. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у Міжнародному університеті бізнесу і права 
 24. Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів
 25. Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм 
 26. Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю
 27. Положення про вибіркові дисципліни 
 28. Положення про надання додаткових освітніх послуг
 29. Положення про анкетування
 30. Положення проорганізацію навчання іноземців та осіб без громадянства