СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

— Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості  та моніторинг освітньої діяльності  в ЗВО «МУБіП»
— Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
— Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів
— Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів
— Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
— Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю
— Положення про вибіркові дисципліни
— Положення про надання додаткових освітніх послуг
— Положення про анкетування
— Положення проорганізацію навчання іноземців та осіб без громадянства
— Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні
— Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості
— Моніторинг якості освіти студентами (анкетування)
— Щорічне оцінювання науково- педагогічних і педагогічних працівників ЗВО

 

28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі — Закон), який вносить суттєві зміни до Закону України «Про вищу освіту». Відповідно до частини 2 статті 41 Закону складовими системи забезпечення якості освіти є: система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти); система зовнішнього забезпечення якості освіти; система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти. 
Згідно з частиною 3 цієї статті система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Лист МОН України від 24.10.2017 № 1/9-565 «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти».
Відповідно до ЗУ «По вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, ст.16 Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із:
системи забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості);
системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;
системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних
установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.
Система забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів:
визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального
закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу,
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами
вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
нших процедур і заходів.

Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:
забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;
забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості;
забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти;
налагодження доступного і зрозумілого звітування;
проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями; інших процедур і заходів.

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм регулюється  «Положенням про організацію освітньої діяльності у закладі вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» затвердженими Вченою радою.
Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма в межах кожної спеціальності розробляється проектною групою. Освітня програма затверджується рішенням Вченої ради Університету і вводиться в дію наказом ректора. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу. Моніторинг освітніх програм проводиться на локальному і загальноуніверситетському рівнях.

Локальний моніторинг здійснюється, як правило, членами проектної групи за участі провідних фахівців профільних кафедр із залученням представників студентського самоврядування та стейкхолдерів. Результати локального моніторингу не менше як один раз на рік обговорюються на науково-методичній комісії та Вченій раді університету.
Загальноуніверситетський моніторинг проводиться з метою узагальнення та поширення кращих практик у межах Університету та своєчасного виявлення негативних тенденцій.
Проводиться щорічний аналіз випускних (кваліфікаційних) робіт з оцінки їхньої якості та структури, обговорення результатів аналізу на засіданнях Вченої ради Університету.
Проектні групи переглядають складові освітніх програм щодо їх відповідності нагальним вимогам ринку праці.
Удосконалення кафедрами навчальних планів і робочих програм дисциплін у контексті їхньої відповідності вимогам ліцензування та акредитації.