ДОКТОРАНТУРА

Відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, на науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук вищими навчальними закладами (науковими установами) здійснюється без отримання ліцензії. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), що затверджується наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи), за умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності. 

З урахуванням нормативних вимог в ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” діє докторантура з таких спеціальностей:

051Економіка / галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки; 073Менеджмент / галузь знань – 07 Управління та адміністрування.

До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу (етапи вступної кампанії визначені Правилами прийому) подає до відділу аспірантури і докторантури Університету визначені  Правилами прийому документи, зокрема розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.засоби комунікації допоможуть докторантам та аспірантам у наукових дослідженнях.Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету.

Вартість навчання в докторантурі з 01 січня 2024 року – 40000 грн.Співробітникам та випускникам Університету надаються знижки в оплаті навчання в аспірантурі та докторантурі Університету