Напрями наукової діяльності ЗВО “МУБіП”

Науково-дослідні теми ЗВО “МУБІП”  – 2016-2025 р.р.

Науково-дослідна робота університету була відзначена здобутками наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів. Протягом навчального року кафедрами університету було організовано та проведено круглі столи та конференція. Всі заходи були спрямовані на висвітлення актуальних проблем з фінансів, економіки, права в умовах  військового стану в країні.
На круглих столах були присутні науковці, аспіранти, магістри та студенти, які активно долучалися до виступів та дискутування на визначену тематику.
В Університеті сформована й успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень у відповідності до науково – дослідних тем затверджени х в УКРНТІ, основу якої складають: науково-методична рада університету, наукова робота кафедр, наукова робота аспірантів та студентів.
В звітному році розвиток науково-дослідної роботи проведено силами професорсько- викладацького персоналу та аспірантів, наукових досліджень з ефективним використанням сучасних інформаційно-педагогічних технологій.
Результати науково-дослідної роботи випускові кафедри відобразили в тематиці випускних робіт бакалаврів та  кваліфікаційних робіт магістрів, дослідженнях аспірантів. Наукові розробки кафедр дозволяють наблизити теми випускних кваліфікаційних робіт магістрів та дослідження аспірантів до практичних потреб України.
Викладачі кафедр беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських фахових конференціях, семінарах та веб-семінарах.
Студенти залучаються до дослідницької роботи через виконання проєктів з дисциплін, курсових робіт, участі у круглих столах, олімпіадах, конкурсах, роботі наукових секцій. Крім того, студенти беруть участь у інших міжнародних та всеукраїнських конференціях, де представляють результати своїх дослідницьких розробок. За результатами конференцій, круглих столів то інших наукових заходів видано збірники наукових матеріалів.
За звітний період робота Вченої ради Міжнародного університету бізнесу і права була спрямована на вирішення основних питань за перспективними напрямами розвитку освітньої та наукової діяльності університету, складовими яких є: планування та вдосконалення навчального процесу, проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовка й атестація наукових кадрів вищої кваліфікації, контроль якості виконання основних завдань роботи підрозділів ЗВО «МУБіП». За звітний період на робочих засіданнях Вченої ради:
– обговорено особливості організації навчального процесу в період війни, затверджено освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів за різними галузями знань;
– внесено пропозиції у впорядкування організаційно-кадрової структури університету згідно вимог повоєнного законодавства України;
– проаналізовано вступну кампанію 2022-2023 року та надано рекомендації щодо удосконалення роботи Приймальної комісії у 2023-2024 році;
– проведено оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів університету;
– проведено оцінювання діяльності з впровадження системи якості університету;
– обговорено результати та внесено пропозиції щодо планування науково-дослідної роботи, впровадження в освітню практику результатів досліджень за науковими темами;
– надано рекомендації щодо вступу до докторантури та аспірантури, затверджено звіти аспірантів та докторантів;
– надано рекомендації щодо друку навчальних посібників та монографій;
– рекомендовано укладення договорів про співпрацю з іноземними університетами та установами;
– затверджено кандидатури на здобуття відповідних стипендій, тощо.
У звітному році Вчена рада традиційно приділяла увагу кадровим питанням, підвищенню викладачами та науковцями свого фахового рівня.
У цілому, прийняті рішення Вченої ради та надані рекомендації були суттєвими для адміністрації університету та сприяли провадженню освітньої, наукової, науково-методичної діяльності для здобуття студентами якісної вищої освіти, а також функціонування університету з урахуванням сучасних вимог суспільства.
Висококласний склад професорсько-викладацького колективу – це головна запорука підготовки професійних фахівців в інститутах університету. Підвищення питомої ваги докторів наук (професорів) та кандидатів наук (доцентів) є одним з найголовніших завдань, яке успішно виконувалося. Умови, створені в університеті для творчого розвитку викладача, вченого, сприяли формуванню боєздатного контингенту професіоналів.
Наукові дослідження в ЗВО «МУБіП» проводяться в інститутах і наукових підрозділах.
Щодо періодичної літератури то в МУБіП видається два наукометричних видання категорії «В», що входять да бази «Коперникус». Це журнали «Бізнес навігатор» та «Правові Новели».
Університетом зареєстровано наступні науково-дослідні теми, в рамках яких науковцями університету проводитимуться майбутні дослідження.
Одним з основних напрямків роботи ЗВО «МУБіП» є забезпечення літературою навчального та наукового процесів. Основні джерела поповнення: електронні бази; передплатні періодичні видання; видавництво МУБіП; закупівля у видавництв України; обов’язковий примірник від професорсько-викладацького складу МУБіП; видання, що надійшли за книгообміном між бібліотеками України; дарунки від приватних осіб та організацій; дипломні роботи.
У 2022-2023 навчальному році були зроблені певні кроки щодо удосконалення організації діяльності відділу аспірантури та докторантури: розроблена та оновлена нормативна документація стосовно діяльності відділу та освітнього процесу аспірантів та докторантів МУБіП; переглянуті та впроваджені нові форми бланків документів, які враховують сучасні вимоги до організації освітнього процесу. Увага приділяється також координації діяльності структурних підрозділів МУБіП щодо підготовки кандидатів наук і докторів наук. Отримані певні результати щодо організації на рівні університету навчального процесу аспірантів.