Інститут права

Інститут права створений у 2005 році (наказ ректора № 29 від 08.09.2005 р.), йому підпорядковані три кафедри:

  • кафедра цивільного, господарського права і процесу (створена у 1997 р. як кафедра правознавства, з 2002 року в результаті реорганізації функціонує як кафедра цивільного, господарського права і процесу.);
  • кафедра адміністративного, кримінального права і процесу (створена у 2005 р.)
  • кафедра теорії держави і права, філософії та гуманітарних дисциплін (створена у 2002 р.).

Колектив кафедри цивільного, господарського права і процесу складається з 7 науково-педагогічних працівників. З них, 1 – доктор юридичних наук, професор; 5 – кандидати юридичних наук, доценти, 2 – старші викладачі.

Колектив кафедри адміністративного, кримінального права і процесу складається з 9 науково-педагогічних працівників. З них, 3 – доктори юридичних наук, професори; 5 – кандидати юридичних наук, доценти;1 – доцент.

Колектив кафедри теорії держави та права, філософії та гуманітарних дисциплін складається з 10 науково-педагогічних працівників. З них, 1 – доктор наук, доцент; 5 – кандидати наук, доценти, 4 – старші викладачі.

Основні напрями роботи інституту права:

1. Методичне забезпечення та організація навчального процесу у відповідності до Державних стандартів вищої освіти. Співробітники інституту права забезпечують викладання 103 навчальних дисциплін, (кафедра ЦГПП – 34 дисципліни; кафедра АКПП – 28 дисциплін; кафедра ТДПФ та ГД – 41 дисципліна). Їх методичне забезпечення складається з навчальних та робочих програм, конспектів лекцій, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів, написання курсових та дипломних робіт, проходження різних видів практики. У процесі викладання, викладачі кафедри використовують сучасні мультимедійні засоби та методики навчання;

2. Виховна робота співробітників інституту права спрямовується на формування відповідальної громадянської та професійної позиції у студентів університету. Основною метою навчально-виховної роботи зі студентами є виховання і формування творчих особистостей, які змогли б розв’язувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виховання, а і прогрес нації.

3. Наукова робота співробітників Інституту права організована в основному в межах таких напрямів:

1) кафедра адміністративного, кримінального права і процесу – «Вдосконалення механізмів адміністративного регулювання суспільних процесів».

2) кафедра цивільного, господарського права і процесу – «Механізми ефективного правового регулювання господарських процесів в умовах розбудови ринкової економіки».

3) кафедра теорії держави та права, філософії і гуманітарних дисциплін – «Запровадження нових технологій у викладанні гуманітарних дисциплін».

За результатами відповідних досліджень за останні п’ять років співробітниками інституту права було опубліковано шість монографій, п’ять підручників з грифом МОН України, двадцять чотири навчально-методичних посібники, 45 статей у фахових наукових виданнях.

Співробітники Інституту права приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах і конференціях.

4. Міжнародне навчально-наукове співробітництво. Університет має розгалужену систему міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами країн Європи та Америки. Основними партнерами з обміну студентами, навчанням за програмами подвійних дипломів, нострофікації дипломів університету за кордоном та наукового співробітництва є: Йоркський університет Штат Алабама США; Пан-Європейський університет м. Братислава, Словакія; Вища економічна школа м. Варшава, Польща; Коледж дизайну, Ізраїль.